Fizinių ir technologinių mokslų institutų asociacija yra juridinių asmenų savanoriška Asociacija, įsteigta vadovaujantis Asociacijos steigimo sutartimi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais.
 
   
Asociacijos veiklos tikslai:  

Asociacijos veiklos planų kūrimas, vystymas, pristatymas valstybės institucijoms. Derybos su valstybės valdžios institucijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis, siekiant tinkamai atstovauti Asociacijos interesams dalyvaujant politiniuose bei technologiniuose mokslo ir studijų koncentracijos bei integracijos procesuose.
 

Veikla visuomenei naudingais tikslais - tarptautinio bendradarbiavimo, mokslo ir profesinio tobulinimo, sveikatos priežiūros, informavimo ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse.
 

Skatinti ir koordinuoti Asociaciijos narių mokslinės produkcijos kūrimą ir jos perdavimą iš mokslo verslo subjektams, užsiimti išradybine ir patentine veikla, kurti atviros prieigos infrastruktūros centrus, bendras mokslines laboratorijas.


Asociacijos narių tinkamas atstovavimas: a) siekiant efektyvinti artimose mokslo ir studijų kryptyse vystomą veiklą; b) identifikuojant bendras bei inovatyvias mokslinių tyrimų sritis bei jas bendrai plėtojant; c) koncentruojant mokslinį potencialą, turimą bei kuriamą MTEP infrastruktūrą, kuriant bendros prieigos centrus ir kt.