Fizinių ir technologinių mokslų institutų asociacija vykdo ES lėšomis finansuojamą projektą
“TRIJŲ BESIJUNGIANČIŲ INSTITUTŲ (FIZIKOS, CHEMIJOS, PUSLAIDININKIŲ FIZIKOS) VEIKLOS
EFEKTYVUMO GERINIMAS”
 
PROJEKTO REZULTATAI:
 
Fizinių ir technologinių mokslų institutų asociacija 2012 metų birželio mėnesį baigė įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Trijų besijungiančių institutų (Fizikos, Chemijos, Puslaidininkių fizikos) veiklos efektyvumo gerinimas“, kuris prisideda prie Asociacijos ateities planų plėtojant naujas veiklos galimybes. Projektas įgyvendintas pagal 2007-2013 m. Žmoniškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „MTTP tematinių tinklų veiklos stiprinimas“ ir dalinai finansuotas Europos socialinio fondo bei Lietuvos respublikos vyriausybės biudžeto lėšomis. Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 m. balandžio mėn.
   
 

Fizinių ir technologinių mokslų institutų asociacija projekto apimtyje siekė sudaryti sąlygas veiklos stiprinimui pagerinant susijungusių institutų (Fizikos, Chemijos, Puslaidininkių fizikos) mokslininkų darbo efektyvumą naujoje organizacijoje, bei užtikrinti tinkamą jos darbo rezultatų sklaidą. Susijungus institutams į Valstybinį mokslinių tyrimų institutą Fizinių ir technologijos mokslų centrą tapo labai svarbu, kad naujas darinys dirbtų efektyviai. Šio projekto rėmuose, kaip viena iš projekto veiklų, buvo parengta galimybių studija, kurioje išanalizuota esama situacija ir pateiktos gairės, kaip susijungus trims institutams išlaikyti mokslinių tyrimų tęstinumą, koncentruoti mokslininkų pastangas naujiems tyrimams, kurių rezultatus būtų galima komercializuoti. Nauji mokslininkų sukurti produktai, naujos technologijos skatina inovacijų diegimą, kelia organizacijos bei šalies konkurencingumą.
Įgyvendinant šį projektą, buvo išplėsti partnerystės tinklai, ugdomi mokslininkų bei tyrėjų bendrieji gebėjimai, užtikrintas efektyvus informacijos kūrimas, sklaida ir saugojimas. Sukurtas viešo pobūdžio internetinis portalas bei vidinė duomenų bazė užtikrina informacijos sklaidą ir pasiekiamumą tiek institucijos viduje, tiek ir išorėje. Tai leido suburti tikslinių organizacijų ratą, užtikrinti rezultatyvius partnerystės ryšius bei finansinį indėlį iš suinteresuotų verslo organizacijų. Projektas taip pat prisidėjo prie institutų mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo problemos sprendimo - sistemingai ugdant jų kompetencijas verslumo, projektų valdymo bei kitose srityse viso apmokyta 310 tikslinės grupės narių.

   
 

Siekiant padidinti Asociacijos žinomumą, supažindinti visuomenę su moksline veikla ir jos kuriamais rezultatais, suorganizuotos 2 atvirų durų dienos, per kurias institutuose apsilankė virš 500 žmonių. Organizuotos 5 mokslinės konferencijos, kuriose dalyvavo ir savo patirtimi dalinosi Lietuvos bei užsienio šalių mokslininkai.

  Tikimasi, kad sukurti projekto veiklų rezultatai leis užtikrinti efektyvesnį ir sėkmingesnį mokslo ir verslo bendradarbiavimą, didesnį susidomėjimą fiziniais ir technologiniais mokslais, bei prisidės prie darnios ir tvarios visuomenės kūrimo.
 

Projekto įgyvendinimui buvo skirta iki 844 616,00 Lt. Iš jų iki 717 923,60 Lt skiriama iš Europos socialinio fondo lėšų ir
126 692,40 Lt iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 
 
PL